Ejendomsadministration

Momito-gruppen tilbyder administration af ejendomme beliggende i Danmark.

Den daglige forvaltning af en ejendom er afgørende for om ejendommen er god og sund for de, der benytter ejendommen til daglig. Det er også den daglige forvaltning, som er afgørende for om ejernes investering i ejendommen forløber planmæssigt og giver ejerne et passende afkast.

Gennem kontinuerlig videreuddannelse sikrer vi, at alle vore medarbejdere har en relevant og ajourført viden om ejendomme hvad enten der er tale om boligejendomme, andelsboligforeninger, erhvervsejendomme, butiksejendomme eller ubebyggede arealer.

Gennem de senere år har lejelovgivningen, både for lejeboliger og for erhvervsejendomme, undergået en række forandringer. Momsreglerne er ændret på en række punkter. Der er gennemført regelsæt om energimærkning og mange andre forhold. Nogle af disse regelsæt og forandringer er ikke af en stor betydning i hverdagen, og de har dermed en tendens til at blive nedprioriteret og måske endda lidt glemt – og pludselig står man med en problemsag, som kunne have været undgået, hvis blot man havde haft den fornødne erfaring og faglige viden.

Det har Momito-gruppen.

Woman Filling Property Insurance Form

Kontakt os

Storkøb i fællesskab

Mange ejere af ejendomme bruger mange kræfter på at finde den rigtige håndværker til den rigtige pris – og mange ejendomsejere står bagefter med en ærgerlig følelse af, at de måske ikke helt har fået den ydelse, som de forventede til prisen. Den følelse er ofte et resultat af dårlig forventningsafstemning.

I kraft af vores ikke helt ubetydelige indkøb af ydelser hos tømrere, murere, VVS-installatører og mange andre faggrupper, sikrer vi, at omkostningerne til at få udført fagmæssigt korrekt arbejde ligger på et konkurrencedygtigt niveau. Vi sikrer, at der bliver givet tilbud på det relevante arbejde – og at dette udføres kontraktmæssigt korrekt.

Åbenhed overfor lejerne

Alle lejere i en ejendom som er administreret af Momito-gruppen, får adgang til en række helt centrale oplysninger om ejendommen. Nogle af oplysningerne er almindelige offentligt tilgængelige oplysninger som eksempelvis BBR-ejermeddelse, bygningstegninger og lign. generelle materialer, som det bare er bekvemt for en lejer at have adgang til.

Yderligere får de adgang til mere individuelle oplysninger som eksempelvis deres lejekontrakt, kopi af seneste meddelelse om lejeregulering, depositumopgørelse, kontoudtog for lejebetaling, fællesomkostningsregnskab med tilhørende bilag og meget andet.

Åbenhed overfor ejer

Momito-gruppen har gennem årene opbygget et velfungerende internetbaseret administrationssystem for ejendomme.

Det betyder, at De som ejer får adgang til Momito-gruppens “Data-suite”, hvor der ligger alle aktuelle og historiske lejeaftaler, meddelelser om lejereguleringer, korrespondance med lejere, korrespondance med håndværkere, tilsynsrapporter, indflytningsrapporter og fraflytningsrapporter. Alle ejendommens bogføringsbilag, posteringsoversigter, regnskaber og lignende vil desuden også være tilgængelige for ejer.

I forbindelse med vores periodiske tilsyn med ejendommene, foretager vi en aktuel markedsanalyse for at sikre, at ejer ved om ejendommen værdiansættes forsvarligt og for at sikre, at ejer ved om ejendommens lejeniveauer er markedskonforme. De periodiske tilsyn afsluttes med en kortfattet rapport, hvor ejendommens aktuelle fysiske tilstand beskrives, ligesom der foretages en ajourføring af vedligeholdelsesplanen for ejendommen. Samtidig undersøges det om der er kendte forhold omkring lokalplaner, bebyggelser, trafikale forhold eller lign. som er af betydning for ejendommen. Hyppigheden af de periodiske tilsyn aftales med ejer, men der vil normalt være tale om 2-4 årlige besigtigelser.

Deres revisor og advokat kan også gives adgang til disse materialer, idet vi gerne etablerer rådgiver-login.

Administration af ejendomsselskaber

Som en del af ydelsen med at administrere ejendomme, tilbyder vi at administrere det selskab, som ejer ejendommen.

Vort arbejde med selskabsadministration vil sædvanligvis omfatte følgende ydelser:

 • Hjemstedsadresse for selskabet
 • Daglig ledelse af selskabet
 • Udlejning
 • Daglig bogføring
 • Moms- og afgiftsregnskaber
 • Udsendelse af lejeopkrævninger
 • Rykker- og inkassoprodure
 • Regningsbetaling efter dobbelt-betalingsgodkendelse
 • Låneoptimering
 • Budgettering
 • Regnskabsaflæggelse
 • Regnskab for fællesudgifter
 • Varmeregnskab

Som medlem af Ejendomsforeningen Danmark er Momito-gruppen underlagt nogle strenge etiske retningslinier, som bl.a. indebærer, at vi ikke må kunne disponere over klienters midler. Derfor bliver regningsbetalinger gennemført ud fra et velfungerede princip om, at vi modtager fakturaen. Når vi har kontrolleret om fakturaen er kontraktmæssig, lægger vi den til betaling i ejers netbank. Herefter sender vi en mail til ejer med oversigt over betalinger til godkendelse, hvorefter ejer selv går ind og godkender de faktiske betalinger.

Vi har gennem årene opbygget gode samarbejdsrelationer til de fleste større revisionsselskaber, som i forvejen er oprettet med rådgiverlogin til Momito-gruppens “Data-suite”. Dette indebærer, at den lovpligtige regnskabsaflæggelse kan gennemføres effektivt og hurtigt i samråd med ejers revisor.

Andelsboligforeninger

Andelsboligforeninger har ofte en ledelse, der er sammensat af en kreds af andelshavere. Denne ledelse skal varetage andelsforeningens interesser, og det er ofte denne ledelse, som er kontakten til den professionelle administrator.

Bestyrelsesarbejde i en andelsboligforening er som oftest ulønnet og det bør være en opgave, som begrænser sig til ledelse.

Hos Momito er det normalt sådan, at vi deltager på alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder i andelsboligforeningen. Vi har ikke nogen stemmeret hverken på generalforsamlingen eller på bestyrelsesmøderne, men vi har en viden om retsregler og vi har en viden om foreningens kontraktmæssige og økonomiske forhold, som vi stiller til rådighed for generalforsamlingen og bestyrelsen. Formålet med dette er at hindre, at der træffes beslutninger, som ikke har været overvejet ud fra relevante faglige hensyn.

Det er i mange andelsboligforeninger bestyrelsen, som har den daglige kontakt til ejerne. Det betyder, at det ofte er bestyrelsen, som får henvendelser fra andre andelshavere, hvis der er problemer med f.eks. støj, lugt, tobaksrygning, varme, kulde, træk eller andre ting, som det kan være relevant at drøfte. Vi anbefaler, at alle sådanne henvendelser tilgår vores kontor. Vi har stor erfaring i at behandle de fleste almindeligt forekommende henvendelser, og vi kan som regel løse eventuelle konflikter ved at mægle mellem parterne.

Hver måned udarbejder vi en statusrapport til bestyrelsen. Opstår der sager, som fordrer bestyrelsens indsats, vil vi fremsende en mail til bestyrelsen, hvori vi kort redegør for sagen, og vi vil normalt indkalde til et telefonmøde, hvor bestyrelsen kan drøfte sagen med os. På denne måde bliver bestyrelsesarbejdet en ledelsesfunktion i ejendommen.